Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Nølevvej i Odder.
 
 Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Foreløbig dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
   Bestyrelsen foreslår traditionen tro Flemming Kajberg Leth Jensen
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4.  Orientering fra kassereren
 5. Fastsættelse af kontingent
   Det er i dag 550 kr. for aktive medlemmer (halvt kontingent for indmeldte i august og året ud) og 200 kr. for passive medlemmer.
   Bestyrelsen forslår uændret kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år) – udgår da formand ikke er på valg i år.
 8. Valg af kasserer (ulige år) – Brian Hermansen genopstiller ikke.
   Foreløbig(e) kandidat(er): Karina Post
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   Der er i dag to menige bestyrelsesmedlemmer Steen Halle (på valg næste år) og 
   Jørgen Christensen, som er på valg i år og er villig til genvalg.
   Øvrige foreløbig(e) kandidat(er): Michael Raundahl Ahler.
 10. Valg af suppleant (for ét år)
   Søren Andreasen er villig til genvalg
 11. Valg af revisorer
    Sebastian Andersen er på valg i år.
   Den anden revisor er Ole Weigelt, som er på valg næste år.
 12. Eventuelt
   
   
   

Endelig dagsordenen bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er det ingen ændringer til den foreløbige dagsorden, vil det være den endelige dagsorden.

 

Vi glæder os til at se en masse medlemmer til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen